Masjid An-Nabawi

Masjid An-Nabawi
Rawdah

Thursday, January 22, 2009

mari kita melakukan BID’AH!!!

Salah satu senjata ampuh dari golongan Wahabi untuk menyerang pemahaman diluar keyakinan mereka adalah dengan menggunakan sebuah kata…. BID’AH. Wahabi/Salafi merasa golongan paling benar dan paling berhak menafsirkan hukum-hukum Islam sehingga di awal munculnya mereka menolak mentah-mentah semua mazhab dari ahlul sunnah yang sudah begitu lama mengakar dalam masyarakat Islam. Walaupun Muhammad bin Abdul Wahab pendiri Wahabi berlatar belakang mazhab Hambali namun dia tidak pernah mengakui sebagai pengikut mazhab Hambali. Dia lebih senang menyebut diri sebagai “Mawahhid” orang-orang yang bertauhid.

Begitu kaku nya pemikiran wahabi ini dapat kita lihat di beberapa negara yang dominan penganut wahabisme terutama Arab Saudi yang menerapkan hukum Islam secara kaku dan tidak pemgikuti perkambangan zaman, hal-hal yang baru langsung dicurigai dan di beri stempel “BID’AH”. Afganistan pernah amburadul ketika memakai pemahaman wahabi, kekuasaan negara mengatur keyakinan seseorang, laki-laki yang tidak berjenggot di hukum 3 bulan penjara begitu juga kalau ada yang berani tidak berpakaian “ala Islam” versi mereka.

Namun apa sebenarnya Bid’ah itu?

Bid’ah menurut Asy Saythibi adalah segala yang diada-adakan dalam bentuk yang belum ada contohnya. Hal ini sesuai dengan kata “bid’ah” dalam Al-Qur’an :

“Allah yang telah membid’ahkan langit dan bumi”

(Q.S. AL-Baqarah, 117).

Pekerjaan menciptakan bid’ah dinamakan “ibtida” sedangkan barang yang dibuat selanjutnya disebut “bid’ah”. Demikian pula dengan bentuk atau perbuatannya.

Selanjutnya pengertian bid’ah sesuai dengan perkembangan dikalangan umat Islam ialah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi dari Asy-Syafi’I, sebagai berikut :

Segala yang diada-adakan itu terbagi menjadi dua, yakni pertama : yang menyalahi Kitab (Qur’an) atau Sunnah atau Atsar atau Ijma’, maka inilah bid’ah yang sesat. Dan kedua yaitu segala sesuatu yang diada-adakan tetapi tidak menyalahi sendi-sendi tersebut, maka inilah bid’ah yang tidak tercela”. (Fatkhul Baa-ri VII/154).

Berdasarkan keterangan ini dapat dipahami bahwa bid’ah itu ada yang madzmumah (tercela) karena itulah tergolong sesat dan ada yang mamduhah (terpuji).

Kalangan ulama dari mazhab apapun berpendapat bahwa setiap bid’ah yang tidak sesuai dengan dalil-dalil Al-Qur’an maupun hadist atau Atsar atau Ijma’, maka akan tertolak oleh hukum Islam dan sebalik kalau sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadist akan diterima.

Bagi orang-orang yang tidak bermazhab dalam hal ini Wahabi pada umumnya sangat anti dengan kata Bid’ah dan segala hal yang Bid’ah itu adalah sesat dan setiap yang sesat itu akan masuk neraka . Pendapat mereka diperkuat dengan sebuah hadist Nabi yaitu :

Maka sesungguhnya semua bid’ah itu sesat dan semua yang sesat itu dineraka

(H.R. Abu Daud dan Tirmidzi)

Dalam hadist lain Nabi bersabda memperkuat dalil diatas yaitu:

Barangsiapa yang menciptakan bid’ah dlalalah (sesat) yang tidak menyenangkan bagi Allah dan Rasul-Nya, maka akan ditimpakan segala dosa orang yang mengamalkan bid’ah itu yang tidak dikurangi sedikitpun

(H.R Tirmizi)

Berdasarkan hadist di atas jelas sekali Nabi menganjurkan kita untuk hati-hati terhadap bid’ah karena akan bisa membawa kepada kesesatan dan ditolak segala amal ibadah. Akan tetapi dalam memahami sebuah hadist kita juga harus melihat hadist lain agar kita tidak kaku yang nanti akan menciptakan kekeliruan. Nabi bersabda :

Barangsiapa yang mengadakan sesuatu yang baik di dalam agama Islam, maka baginya memperoleh pahalanya dan pahala dari orang yang mengamalkan sepeninggalannya tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan sedikitpun. Dan barangsiapa yang mengadakan sesuatu yang tidak baik ia akan memperoleh dosanya dan menanggung dosa orang mengamalkan sepeninggalannya tanpa mengurangi dosa orang yang mengamalkan”.

(H.R. Muslim)

Hadist di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa apabila seseorang mengadakan sesuatu yang baru dalam Agama namun dianggap baik maka akan mendapat pahala dan juga akan memperoleh pahala dari orang yang mengamalkannya dan sebaliknya akan mendapat dosa apabila melakukan hal baru yang tidak baik

Penggolongan Bid’ah

Agar kita lebih mudah memahami tentang bid’ah ada baiknya kita mengetahui jenis-jenis bid’ah yang kami kutip dari buku “Seputar Masalah Tarikat” karya Drs. H. Imron Abu Bakar. Bid’ah itu ada 5 jenis yaitu :

  1. Bid’ah Muharramah, yakni suatu bid’ah yang termasuk diharamkan oleh syara’. Misalnya menghormati orang bodoh menghina orang alim, menempatkan orang-orang yang tidak mengetahui seluk beluk persoalan agama pada suatu jabatan yang langsung mengurusi soal agama sehari-hari. Termasuk juga kepada bid’ah muharramah mengikuti aliran-aliran yang menyimpang dari Agama.
  2. Bid’ah Makruhah, yakni sesuatu yang diada-adakan yang termasuk kedalam hal-hal yang dimakruhkan menurut pandangan syara’, seperti menghiasi Kitab Suci Al Qur’an, menghiasi masjid dengan gambar-gambar atau lazimnya sekarang dengan bentuk-bentuk ukiran.
  3. Bid’ah Wajibah, yakni suatu usaha-usaha baru yang berfungsi sebagai sarana untuk menyempurnakan pelaksanaan suatu kewajiban, Misalnya mengumpulkan Al-Qur’an dalam suatu bentuk mushaf, menciptakan penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan yang menjadi kunci untuk memahami dan memelihara kelangsungan tuntunan syariat baik yang ada dalam Al Qur’an maupun Al-Hadist.
  4. Bid’ah Mandubah, yaitu mengada-adakan sesuatu yang baru dan bersifat sunnah hukumnya. Seperti mendirikan yayasan orang jompo, penampungan anak yatim dan lain-lain yang serupa.
  5. Bid’ah Mubahah, Yaitu ciptaan baru dari yang bersifat mubah, seperti makan dengan sendok

Dari 5 jenis bid’ah di atas dapat kita ketahui bahwa bid’ah itu tidak selamanya buruk dan sesat akan tetapi ada juga bid’ah yang baik. Bid’ah yang haram misalnya menempatkan seorang yang tidak ahli dalam agama kepada suatu lembaga agama. Orang bodoh tentang agama atau orang yang sentimen terhadap kelompok lain menjadi pengurus MUI, akibatnya akan keluar fatwa-fatwa yang membingungkan ummat dan meresahkan masyarakat. Bid’ah yang baik sangat diperlukan untuk kemajuan ummat Islam, bisakah anda bayangkan andai para sahabat tidak melakukan bid’ah baik dengan mengumpulkan Al-Qur’an dalam bentuk mushaf tentu akan sulit bagi kita di zaman sekarang ini untuk mempelajari Al-Qur’an.

Ternyata kata bid’ah yang selalu dipakai oleh wahabi untuk menyerang kelompok lain adalah bid’ah dengan makna sangat sempit dan kaku. Kalau bid’ah itu ada yang baik dan dapat mencerahkan ummat, saya menganjurkan : “Mari kita melakukan Bid’ah!!!


oleh Sufimuda

Qunut Nazilah

Qunut Nazilah dalam praktik amalan Mazhab Syafi'i hanya sunnat dilakukan dalam sholat fardhu yang lima (termasuklah sholat Jumaat), sama ada dalam kesemua sholat yang lima tersebut atau mana - mana sholat fardhu, ketika umat Islam ditimpa musibah atau menghadapi ancaman sesuatu bahaya seperti wabak, penindasan, penganiayaan, peperangan, kemarau dan sebagainya. Pernah sewaktu ancaman jerubu dahulu Mufti Negeri Sarawak menyarankan agar dibacakan Qunut Nazilah dalam sholat fardhu yang lima dan sholat Jumaat. Menurut fuqaha' kita, tidaklah semestinya bahaya-bahaya atau musibah-musibah itu mengancam umat keseluruhannya, disunnatkan juga berqunut nazilah apabila ada sebahagian umat yang mengalaminya. Dan tidak juga disyaratkan yang menerima atau menghadapi musibah itu diri orang yang berqunut itu sendiri.

Dalam perlaksanaannya, Qunut Nazilah dilakukan seperti Qunut Subuh, iaitu dibacakan pada i'tidal rakaat terakhir sholat fardhu tersebut. Sebagaimana Qunut Subuh ianya dibaca dengan jahar ketika berjemaah walaupun dalam sholat-sholat sirriyyah - Zohor dan Asar. Jika dibaca dalam sholat sendirian, maka ianya dibaca secara perlahan (sir.) Selain sholat-sholat fardhu yang lima tidaklah disunnatkan berqunut padanya. Maka dalam sholat jenazah, sholat nazar dan sholat sunnat tidak disunnatkan berqunut nazilah, bahkan dalam sholat jenazah ianya dihukumkan sebagai makruh, manakala dalam sholat sunnat dan sholat nazar, ianya dihukumkan sebagai khilaful awla.

Seperkara lagi yang perlu kita ingat ialah walaupun Qunut Nazilah ini seumpama Qunut Subuh, tetapi hukumnya tidaklah sama kerana Qunut Subuh itu adalah sunnat ab'adh yang sunnat ditampal dengan sujud sahwi jika ditinggalkan. Manakala Qunut Nazilah jika ditinggalkan dengan sengaja atau lupa tidak sunnat dijabar dengan sujud sahwi. Berhubung lama masa mengerjakan Qunut Nazilah, kebanyakan ulama kita berpendapat ianya dilaksanakan sehingga hilang musibah atau bahaya tersebut dan ada juga segelintir yang hanya membatasi perlaksanaannya dalam tempoh sebulan.

Berhubung bacaan pula, maka apa-apa doa yang munasabah bagi tujuan nazilah adalah memadai. Juga memadai jika dibaca Qunut Subuh yang lazim, dengan atau tanpa apa-apa penambahan doa-doa lain. Cuma pada kebiasaannya amalan ulama kita, ianya diawali dengan membaca Qunut Subuh lalu sebelum bersholawat ditambah dengan doa-doa yang munasabah seperti doa tolak bala' dan sebagainya. Dan biasa juga dibaca Qunut Sayyidina 'Umar r.a. sebagai Qunut Nazilah.


***********************************
Qunut Sayyidina 'Umar

Ya Allah, sesungguhnya kami memohon pertolonganMu, kami memohon keampunanMu, tidaklah kami mengkufuriMu, kami beriman denganMu dan kami berlepas diri daripada orang-orang yang menderhakaiMu. Ya Allah, Engkaulah yang kami sembah dan keranaMulah kami bersholat dan bersujud, kepadaMu kami arahkan segala usaha dan khidmat, kami mengharapkan rahmatMu dan takut akan azabMu, sesungguhnya azabmu yang dahsyat layak untuk ditimpakan kepada orang-orang kafir. Ya Allah, azabkanlah orang-orang kafir yang menghalangi jalanMu, yang mendustakan para utusanMu, yang membunuh para waliMu. Ya Allah, ampunilah sekalian mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, perbaikilah hubungan antara mereka, satukanlah antara hati-hati mereka, jadikanlah hati-hati mereka dipenuhi keimanan dan hikmah, tetapkanlah mereka atas agama Rasulullah s.a.w., teguhkanlah mereka dalam melaksanakan janjiMu yang telah Engkau janjikan bagi mereka, Bantulah mereka dalam menghadapi musuhMu dan musuh mereka, wahai Tuhan yang Maha Benar, jadikanlah kami daripada kalangan mereka.


dari Barushofa

Wednesday, January 21, 2009

Mufti Saudi Mengaku Dirinya Maqam Nabi- (terbaru&berbukti)


MUFTI NEGARA SAUDI ARABIA YANG RAMAI MEMPERKATAKAN BANYAK MENYOKONG AMERIKA DAN YAHUDI ZIONIS MENGAKUI DIRINYA SEBAGAI MENGAMBIL-ALIH TEMPAT DAN BERMARTABAT MAQAM KENABIAN. SELAIN MENDAKWA DIRINYA BERMARTABAT MAQAM NABI, MUFTI SAUDI TERSEBUT TURUT MEMBERITAHU DIRINYA SEBAGAI MUFTI ITU LEBIH MULIA DARI PARA SAHABAT NABI DAN PARA TABI'EINBukti Mufti Saudi Mengaku mengambil-alih tempat Nabi:
http://www.okhdood.com/?act=artc&id=3396MUFTI NEGARA SAUDI ARABIA YANG RAMAI MEMPERKATAKAN BANYAK MENYOKONG AMERIKA DAN YAHUDI ZIONIS MENGAKUI DIRINYA SEBAGAI MENGAMBIL-ALIH TEMPAT DAN BERMARTABAT MAQAM KENABIAN. SELAIN MENDAKWA DIRINYA BERMARTABAT MAQAM NABI, MUFTI SAUDI TERSEBUT TURUT MEMBERITAHU DIRINYA SEBAGAI MUFTI ITU LEBIH MULIA DARI PARA SAHABAT NABI DAN PARA TABI'EIN

Mufti negara Saudi Arabia sekarang yang bernama Abdul Aziz Bin Abdullah Al-Asyeikh (gambar) yang terkenal membawa fahaman Wahhabi sejak beberapa tahun terdahulu kini mengaku dirinya mengambil-alih tempat Nabi Muhammad dan mendakwa dirinya mempunyai kehormatan yang tinggi melebihi para Sahabat Nabi dan para tabi'ien.
Pengakuan tokoh Wahhabi tersebut dinyatakan olehnya sendiri yang dirakamkan pada hari ini 19/01/2009M dalam satu muktamar yang diadakan olehnya dinamakan sendiri sebagai Muktamar Fatwa Wa Dhowabituha di Mekah.

Sebelum ini dilaporkan bahawa anak kepada bekas Mufti Saudi terdahulu Bin Baz telah menolak fatwa-fatwa ayahnya dan menolak fahaman radikal di Saudi yang tentunya dipelopori oleh Wahhabi.
Rujuk Bukti:
( http://abu-syafiq.blogspot.com/2009/01/fatwa-fatwa-bin-baz-tak-boleh-pakai.html )

P/S: Hadith Nabi yang bermaksud: " Ulama itu pewaris Nabi " tidak langsung bererti ulama itu mengambil tempat dan maqam kenabian! tetapi bererti ulama Islam itu penyampai ilmu yang telah disampaikan oleh Nabi secara benar dan amanah.

dari Abusyafiq

Wednesday, January 14, 2009

HARAM BOIKOT YAHUDI - Fatwa Wahhabi (BERBUKTI)

WAHHABI PEMBANTU YAHUDI MENGHARAMKAN KEATAS SEMUA UMAT ISLAM MEMBOIKOT BARANG-BARANGAN DARI YAHUDI KERANA AKIDAH YAHUDI 'TUHAN DUDUK BERSILA ATAS KERUSI' SAMA DAN SERUPA DENGAN AKIDAH WAHHABIFATWA WAHHABI MENGHARAMKAN BOIKOT BARANG-BARANG YAHUDI

Ini Teks Fatwa Wahhabi Melarang Dan Mengharamkan Perbuatan Memboikot Barang Yahudi & Amerika:

" فضيلة إمام جامع / مسجد
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ... و بعد ...،

تلقيت تعميم فضيلة مدير عام فرع الوزارة بمنقطة مكة المكرمة رقم 5/20/9079/س في 1421/9/1هـ المبني على برقية صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة السرية ذات الرقم س/ 703534 في 1421/8/23هـ ( .. لا ندري ما الكلمة هنا .. ) توفر معلومات ( .. ) الإمارة باستمرار تواجد منشورات في بعض المساجد تدعو إلى مقاطعة المنتجات الأمريكية و تطرق بعض خطباء الجوامع ( .. ) تلك المنشورات بالتأييد و مقاطعة المنتجات الأمريكية و قد تضمنت برقية سموه الكريم ما نصه ( يمنع منعاً باتاً توزيع أي نشورات بهذا المفهوم أو التطرق لهذه المواضيع في الخطب فالمنابر لتوعية الناس و تبصيرهم بأمور دينهم لا لإشغالهم بما لا يخصهم في حالة تكراره سوف يحاسب الجميع بما في ذلك المسؤولين طرفكم ) ..،
نأمل الاطلاع و التقيد بذلك و أنكم مسؤولون عما يحدث كل و مسجده .. أعانكم الله .. ،

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .. ،"

Lihatlah bagaimana Wahhabi menyokong dan membantu Yahudi membunuh umat Islam diseluruh dunia khususnya di bumi Palestin.
Rujuk bukti:


WAJIB BERSATU&BERBAIK DENGAN YAHUDI, UMAT ISLAM PALESTIN WAJIB BERAMBUS - WAHHABI


Gambar Anak-anak Umat Islam Palestin Dibunuh Oleh Sahabat Wahhabi YAHUDI.

WAHHABI TELAH MENGELUARKAN FATWA SESAT MEREKA SUPAYA UMAT ISLAM DI PALESTIN KELUAR DARI TANAH PALESTIN DAN DIBERIKAN BUMI PALESTIN ITU KEPADA YAHUDI DAN WAHHABI TURUT MENAMBAH FATWA SESAT MEREKA AGAR UMAT ISLAM BERBAIK DAN BERSATU DENGAN YAHUDI SELAMA-LAMANYA
( Bukti BinBaz Dan Wahhabi Menyuruh Serta Mengharuskan Berbaik&Bersatu Dengan Yahudi Secara Sementara Dan Berbaik&Bersatu Dengan Yahudi Secara Mutlak Selama-lamanya. Dipetik dari web Binbaz sendiri )

BINBAZ TOK GURU WAHHABI MENYURUH UMAT ISLAM AGAR BERBAIK DENGAN YAHUDI DAN MENGHARUSKAN AS-SULHU BERSATU DENGAN YAHUDI.

Oleh: Abu Syafiq 006-012-2850578
Sememangnya akidah Wahhabi mirip kepada Yahudi ini yang mendakwa Allah Duduk Di Atas Arasy dan kekadang itu akidah mereka berdua Allah Duduk Di Atas Kerusi berdasarkan dari kitab-kitab akidah mereka sendiri yang mewajibkan umat Islam bersama Yahudi bukan sahaja berkerjasama dan bersatu dengan Yahudi bahkan Wahhabi turut mengajak agar umat Islam berpegang dengan akidah Yahudi iaitu Allah Duduk Letih Di Atas Arasy.

Pembongkaran bahaya agama Wahhabi ini bukanlah suatu amalan nawafil yang kalau tinggalkan tak dapat pahala bila buat baru dapat pahala, akan tetapi mengawasi dan menjaga orang awam muslim daripada berpegang dengan agama Wahhabi ini merupakan suatu kewajipan yang tidak dapat dinafikan lagi berdasarkan erti dari puluhan hadith Nabi yang mengesa kita agar mengawasi ajaran songsang dan sesat antaranya sabda Nabi Muhammad yang bermaksud : " Selagi mana kamu mendapati kenyataan sesat orang yang fajir (sesat) maka nyatakan (awasi) kepada orang awam supaya mereka berjaga-jaga ". Al-Mustadrak.

BINBAZ DAN WAHHABI BERKERJASAM DENGAN YAHUDI
Fatwa Binbaz yang merupakan 'nabi' bagi golongan Wahhabi agar umat Islam bersatu dan berbaik dengan Yahudi adalah bertujuan agar umat Islam tidak menentang Yahudi bahkan mesti bersama-sama dengan Yahudi. Itulah natijah daripada fatwa Binbaz mengenai As-Sulhu berbaik dan bersatu dengan Yahudi. Kenyataan dan arahan Binbaz demikian mendapat tentangan hebat daripada ulama sedunia. Binbaz turut menentang Yusuf Qardawi yang mengutuk fatwanya tersebut.

Nah..! Ini lagi bukti yang jelas bahawa Binbaz dan Wahhabi menyuruh,mengharuskan dan mengalakkan umat Islam berbaik dan bersatu dengan Yahudi sedangkan Allah berfirman: " Yahudi dan Nasrani tidak akan sekali-kali redho (bersetuju) kepadamu sehinggalah engkau menurut agama mereka ".Baqarah 120. Kamu akan dapati mereka yang paling kuat permusuhannya dengan Islam adalah Yahudi.
Buktinya rujuk website binbaz sendiri :

http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=article&id=568

Tertera kenyataan tersebut dari Abdul Aziz Bin Baz sendiri:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فهذا إيضاح وتعقيب على مقال فضيلة الشيخ: يوسف القرضاوي المنشور في مجلة "المجتمع" العدد 1133 الصادرة يوم 9 شعبان 1415هـ، الموافق 10/1/1995م حول الصلح مع اليهود، وما صدر مني في ذلك من المقال المنشور في صحيفة "المسلمون" الصادرة في يوم 21 رجب 1415هـ جواباً لأسئلة موجهة إلي من بعض أبناء فلسطين، وقد أوضحت أنه لا مانع من الصلح معهم إذا اقتضت المصلحة ذلك؛ ليأمن الفلسطينيون في بلادهم، ويتمكنوا من إقامة دينهم.

وقد رأى فضيلة الشيخ يوسف أن ما قلته في ذلك مخالف للصواب؛ لأن اليهود غاصبون فلا يجوز الصلح معهم، إلى آخر ما ذكره فضيلته. وإنني أشكر فضيلته على اهتمامه بهذا الموضوع ورغبته في إيضاح الحق الذي يعتقده، ولا شك أن الأمر في هذا الموضوع وأشباهه هو كما قال فضيلته يرجع فيه للدليل، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحق في جميع مسائل الخلاف؛ لقول الله عز وجل: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}[1]، وقال سبحانه: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ}[2]، وهذه قاعدة مجمع عليها بين أهل السنة والجماعة.

ولكن ما ذكرناه في الصلح مع اليهود قد أوضحنا أدلته، وأجبنا عن أسئلة وردت إلينا في ذلك من بعض الطلبة بكلية الشريعة في جامعة الكويت، وقد نشرت هذه الأجوبة في صحيفة "المسلمون" الصادرة في يوم الجمعة 19/8/1415هـ الموافق 20/1/1995م، وفيها إيضاح لبعض ما أشكل على بعض الإخوان في ذلك.

ونقول للشيخ يوسف وفقه الله وغيره من أهل العلم: إن قريشاً قد أخذت أموال المهاجرين ودورهم، كما قال الله سبحانه في سورة الحشر: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ}[3]، ومع ذلك صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشاً يوم الحديبية سنة ست من الهجرة، ولم يمنع هذا الصلح ما فعلته قريش من ظلم المهاجرين في دورهم وأموالهم؛ مراعاة للمصلحة العامة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم لجميع المسلمين من المهاجرين وغيرهم، ولمن يرغب الدخول في الإسلام.

ونقول أيضاً جوابا لفضيلة الشيخ يوسف عن المثال الذي مثل به في مقاله وهو لو أن إنساناً غصب دار إنسان وأخرجه إلى العراء ثم صالحه على بعضها، أجاب الشيخ يوسف: أن هذا الصلح لا يصح.

وهذا غريب جداً، بل هو خطأ محض، ولا شك أن المظلوم إذا رضي ببعض حقه، واصطلح مع الظالم في ذلك فلا حرج؛ لعجزه عن أخذ حقه كله، وما لا يدرك كله لا يترك كله، وقد قال الله عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}[4]، وقال سبحانه: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}[5]، ولا شك أن رضا المظلوم بحجرة من داره أو حجرتين أو أكثر يسكن فيها هو وأهله، خير من بقائه في العراء.

أما قوله عز وجل: {فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ}[6]، فهذه الآية فيما إذا كان المظلوم أقوى من الظالم وأقدر على أخذ حقه، فإنه لا يجوز له الضعف، والدعوة إلى السلم، وهو أعلى من الظالم وأقدر على أخذ حقه، أما إذا كان ليس هو الأعلى في القوة الحسية فلا بأس أن يدعو إلى السلم، كما صرح بذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره هذه الآية، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى السلم يوم الحديبية؛ لما رأى أن ذلك هو الأصلح للمسلمين والأنفع لهم، وأنه أولى من القتال، وهو عليه الصلاة والسلام القدوة الحسنة في كل ما يأتي ويذر؛ لقول الله عز وجل: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}[7] الآية.

ولما نقضوا العهد وقدر على مقاتلتهم يوم الفتح غزاهم في عقر دارهم، وفتح الله عليه البلاد، ومكنه من رقاب أهلها حتى عفا عنهم، وتم له الفتح والنصر ولله الحمد والمنة.

فأرجو من فضيلة الشيخ يوسف وغيره من إخواني أهل العلم إعادة النظر في هذا الأمر بناء على الأدلة الشرعية، لا على العاطفة والاستحسان، مع الاطلاع على ما كتبته أخيراً من الأجوبة الصادرة في صحيفة "المسلمون" في 19/8/1415هـ، الموافق 20/1/1995م، وقد أوضحت فيها أن الواجب جهاد المشركين من اليهود وغيرهم مع القدرة حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية، إن كانوا من أهلها، كما دلت على ذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وعند العجز عن ذلك لا حرج في الصلح على وجه ينفع المسلمين ولا يضرهم؛ تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم في حربه وصلحه، وتمسكاً بالأدلة الشرعية العامة والخاصة، ووقوفا عندها، فهذا هو طريق النجاة وطريق السعادة والسلامة في الدنيا والآخرة.

والله المسئول أن يوفقنا وجميع المسلمين - قادة وشعوباً - لكل ما فيه رضاه، وأن يمنحهم الفقه في دينه، والاستقامة عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح قادة المسلمين ويوفقهم للحكم بشريعته والتحاكم إليها، والحذر مما يخالفها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وأصحابه، وأتباعه بإحسان.


Soalan saya (Abu Syafiq):
Yahudi tidak meredhoi kita dan paling kuat permusuhan terhadap umat Islam..Ini firman Allah!
Maka mengapa pula kita diwajibkan oleh Wahhabi agar berbaik dan bersatu dengan Yahudi???! mengapa?! bukankah ini bukti yang kukuh bahawa Wahhabi adalah tentera Yahudi dalam umat Islam?.

dari Abu Syafiq blog.

Wednesday, January 7, 2009

Muhammad (SAW) Di Mata Para Tokoh Dunia !!!!!

MAHATMA GANDHI (Komentar mengenai karakter Muhammad di YOUNG INDIA);

“Pernah saya bertanya-tanya siapakah tokoh yang paling mempengaruhi manusia… Saya lebih dari yakin bahwa bukan pedanglah yang memberikan kebesaran pada Islam pada masanya. Tapi ia datang dari kesederhanaan, kebersahajaan, kehati-hatian Muhammad; serta pengabdian luar biasa kepada teman dan pengikutnya, tekadnya, keberaniannya, serta keyakinannya pada Tuhan dan tugasnya. Semua ini (dan bukan pedang ) menyingkirkan segala halangan. Ketika saya menutup halaman terakhir volume 2 (biografi Muhammad), saya sedih karena tiada lagi cerita yang tersisa dari hidupnya yang agung.


Sir George Bernard Shaw (The Genuine Islam,’ Vol. 1, No. 8, 1936.)

“Jika ada agama yang berpeluang menguasai Inggris bahkan Eropa - beberapa ratus tahun dari sekarang, Islam-lah agama tersebut.”

Saya senantiasa menghormati agama Muhammad karena potensi yang dimilikinya. Ini adalah satu-satunya agama yang bagi saya memiliki kemampuan menyatukan dan merubah peradaban. Saya sudah mempelajari Muhammad sesosok pribadi agung yang jauh dari kesan seorang anti-kristus, dia harus dipanggil ’sang penyelamat kemanusiaan”

“Saya yakin, apabila orang semacam Muhammad memegang kekuasaan tunggal di dunia modern ini, dia akan berhasil mengatasi segala permasalahan sedemikian hingga membawa kedamaian dan kebahagiaan yang dibutuhkan dunia: Ramalanku, keyakinan yang dibawanya akan diterima Eropa di masa datang dan memang ia telah mulai diterima Eropa saat ini.

“Dia adalah manusia teragung yang pernah menginjakkan kakinya di bumi ini. Dia membawa sebuah agama, mendirikan sebuah bangsa, meletakkan dasar-dasar moral, memulai sekian banyak gerakan pembaruan sosial dan politik, mendirikan sebuah masyarakat yang kuat dan dinamis untuk melaksanakan dan mewakili seluruh ajarannya, dan ia juga telah merevolusi pikiran serta perilaku manusia untuk seluruh masa yang akan datang.

Dia adalah Muhammad (SAW). Dia lahir di Arab tahun 570 masehi, memulai misi mengajarkan agama kebenaran, Islam (penyerahan diri pada Tuhan) pada usia 40 dan meninggalkan dunia ini pada usia 63. Sepanjang masa kenabiannya yang pendek (23 tahun) dia telah merubah Jazirah Arab dari paganisme dan pemuja makhluk menjadi para pemuja Tuhan yang Esa, dari peperangan dan perpecahan antar suku menjadi bangsa yang bersatu, dari kaum pemabuk dan pengacau menjadi kaum pemikir dan penyabar, dari kaum tak berhukum dan anarkis menjadi kaum yang teratur, dari kebobrokan ke keagungan moral. Sejarah manusia tidak pernah mengenal tranformasi sebuah masyarakat atau tempat sedahsyat ini bayangkan ini terjadi dalam kurun waktu hanya sedikit di atas DUA DEKADE.”
MICHAEL H. HART (THE 100: A RANKIN G OF THE MOST INFLUENTIAL PERSONS IN HISTORY, New York, 1978)

Pilihan saya untuk menempatkan Muhammad pada urutan teratas mungkin mengejutkan semua pihak, tapi dialah satu-satunya orang yang sukses baik dalam tataran sekular maupun agama. (hal. 33). Lamar tine, seorang sejarawan terkemuka menyatakan bahwa: “Jika keagungan sebuah tujuan, kecilnya fasilitas yang diberikan untuk mencapai tujuan tersebut, serta menakjubkannya hasil yang dicapai menjadi tolok ukur kejeniusan seorang manusia; siapakah yang berani membandingkan tokoh hebat manapun dalam sejarah modern dengan Muhammad? Tokoh-tokoh itu membangun pasukan, hukum dan kerajaan saja. Mereka hanyalah menciptakan kekuatan-kekuatan material yang hancur bahkan di depan mata mereka sendiri.

Muhammad bergerak tidak hanya dengan tentara, hukum, kerajaan, rakyat dan dinasti, tapi jutaan manusia di dua per tiga wilayah dunia saat itu; lebih dari itu, ia telah m erubah altar-altar pemujaan, sesembahan, agama, pikiran, kepercayaan serta jiwa… Kesabarannya dalam kemenangan dan ambisinya yang dipersembahkan untuk satu tujuan tanpa sama sekali berhasrat membangun kekuasaan, sembahyang-sembahyangnya, dialognya dengan Tuhan, kematiannnya dan kemenangan-kemenangan (umatnya) setelah kematiannya; semuanya membawa keyakinan umatnya hingga ia memiliki kekuatan untuk mengembalikan sebuah dogma. Dogma yang mengajarkan ketunggalan dan kegaiban (immateriality) Tuhan yang mengajarkan siapa sesungguhnya Tuhan. Dia singkirkan tuhan palsu dengan kekuatan dan mengenalkan tuhan yang sesungguhnya dengan kebijakan. Seorang filsuf yang juga seorang orator, apostle (hawariyyun, 12 orang pengikut Yesus-pen.), prajurit, ahli hukum, penakluk ide, pengembali dogma-dogma rasional dari sebuah ajaran tanpa pengidolaan, pendiri 20 kerajaan di bumi dan satu kerajaan spiritual, ialah Muhammad. Dari semua standar bagaimana kehebatan seorang manusia diukur, mungkin kita patut bertanya: adakah orang yang lebih agung dari dia?”


Lamar tine, HISTOIRE DE LA TURQUIE, Paris, 1854, Vol. II, pp 276-277

“Dunia telah menyaksikan banyak pribadi-pribadi agung. Namun, dari orang orang tersebut adalah orang yang sukses pada satu atau dua bidang saja misalnya agama atau militer. Hidup dan ajaran orang-orang ini seringkali terselimuti kabut waktu dan zaman. Begitu banyak spekulasi tentang waktu dan tempat lahir mereka, cara dan gaya hidup mereka, sifat dan detail ajaran mereka, serta tingkat dan ukuran kesuksesan mereka sehingga sulit bagi manusia untuk merekonstruksi ajaran dan hidup tokoh-tokoh ini.

Tidak demikian dengan orang ini. Muhammad (SAW) telah begitu tinggi menggapai dalam berbagai bidang pikir dan perilaku manusia dalam sebuah episode cemerlang sejarah manusia. Setiap detil dari kehidupan pribadi dan ucapan-ucapannya telah secara akurat didokumentasikan dan dijaga dengan teliti sampai saat ini. Keaslian ajarannya begitu terjaga, tidak saja oleh karena penelusuran yang dilakukan para pengikut setianya tapi juga oleh para penentangnya. Muhammad adalah seorang agamawan, reformis sosial, teladan moral, administrator massa, sahabat setia, teman yang menyenangkan, suami yang penuh kasih dan seorang ayah yang penyayang - semua menjadi satu.

Tiada lagi manusia dalam sejarah melebihi atau bahkan menyamainya dalam setiap aspek kehidupan tersebut -hanya dengan kepribadian seperti dia-lah keagungan seperti ini dapat diraih.”

K. S. RAMAKRISHNA RAO, Professor Philosophy dalam bookletnya, “Muhammad, The Prophet of Islam”


Kepribadian Muhammad, hhmm sangat sulit untuk menggambarkannya dengan tepat. Saya pun hanya bisa menangkap sekilas saja: betapa ia adalah lukisan yang indah. Anda bisa lihat Muhammad s ang Nabi, Muhammad sang pejuang, Muhammad sang pengusaha, Muhammad sang negarawan, Muhammad sang orator ulung, Muhammad sang pembaharu, Muhammad sang pelindung anak yatim-piatu,
Muhammad sang pelindung hamba sahaya, Muhammad sang pembela hak wanita, Muhammad sang hakim, Muhamad sang pemuka agama. Dalam setiap perannya tadi, ia adalah seorang pahlawan.
Saat ini, 14 abad kemudian, kehidupan dan ajaran Muhammad tetap selamat, tiada yang hilang atau berubah sedikit pun. Ajaran yang menawarkan secercah harapan abadi tentang obat atas segala penyakit kemanusiaan yang ada dan telah ada sejak masa hidupnya. Ini bukanlah klaim seorang pengikutnya tapi juga sebuah simpulan tak terelakkan dari sebuah analisis sejarah yang kritis dan tidak bias.PROF. (SNOUCK) HURGRONJE

Liga bangsa-bangsa yang didirikan Nabi umat Islam telah meletakkan dasar-dasar persatuan internasional dan persaudaraan manusia di atas pondasi yang universal yang menerangi bagi bangsa lain. Buktinya, sampai saat ini tiada satu bangsa pun di dunia yang mampu menyamai Islam dalam capaiannya mewujudkan ide persatuan bangsa-bangsa.

Dunia telah banyak mengenal konsep ketuhanan, telah banyak individu yang hidup dan misinya lenyap menjadi legenda. Sejarah menunjukkan tiada satu pun legenda ini yang menyamai bahkan sebagian dari apa yang Muhammad capai. Seluruh jiwa raganya ia curahkan untuk satu tujuan: menyatukan manusia dalam pengabdian kapada Tuhan dalam aturan-aturan ketinggian moral. Muhammad atau pengikutnya tidak pernah dalam sejarah menyatakan bahwa ia adalah putra Tuhan atau reinkarnasi Tuhan atau seorang jelmaan Tuhan dia selalu sejak dahulu sampai saat ini menganggap dirinya dan dianggap oleh pengikutnya hanyalah sebagai seorang pesuruh yang dipilih Tuhan.

THOMAS CARLYLE in his HEROES AND HEROWORSHIP

Betapa menakjubkan seorang manusia sendirian dapat mengubah suku-suku yang saling berperang dan kaum nomaden (Baduy) menjadi sebuah bangsa yang paling maju dan paling berperadaban hanya dalam waktu kurang dari dua dekade.

“Kebohongan yang dipropagandakan kaum Barat yang diselimutkan kepada orang ini (Muhammad) hanyalah mempermalukan diri kita sendiri. “Sesosok jiwa besar yang tenang, seorang yang mau tidak mau harus dijunjung tinggi. Dia diciptakan untuk menerangi dunia, begitulah perintah Sang Pencipta Dunia.

EDWARD GIBBON and SIMON OCKLEY speaking on the profession of ISLAM

Saya percaya bahwa Tuhan adalah tunggal dan Muhammad adalah pesuruh-Nya adalah pengakuan kebenaran Islam yang simpel dan seragam. Tuhan tidak pernah dihinakan dengan pujaan-pujaan kemakhlukan; penghormatan terhadap Sang Nabi tidak pernah berubah menjadi pengkultusan berlebihan; dan prinsip-prinsip hidupnya telah memberinya penghormatan dari pengikutnya dalam batas-batas akal dan agama (HISTORY OF THE SARACEN EMPIRES, London, 1870, p. 54).

Muhammad tidak lebih dari seorang manusia biasa. Tapi ia adalah manusia dengan tugas mulia untuk menyatukan manusia dalam pengabdian terhadap satu dan hanya satu Tuhan serta untuk mengajarkan hidup yang jujur dan lurus sesuai perintah Tuhan. Dia selalu menggambarkan dirinya sebagai ‘hamba dan pesuruh Tuhan dan demikianlah juga setiap tindakannya.

SAROJINI NAIDU, penyair terkenal India (S. Naidu, IDEALS OF ISLAM, vide Speeches & Writings, Madras, 1918, p. 169):

Inilah agama pertama yang mengajarkan dan mempraktekkan demokrasi; di setiap masjid, ketika adzan dikumandangkan dan jemaah telah berkumpul, demokrasi dalam Islam terwujud lima kali sehari ketika seorang hamba dan seorang raja berlutut berdampingan dan mengakui: ‘Allah Maha BesarE.. Saya terpukau lagi dan lagi oleh kebersamaan Islam yang secara naluriah membuat manusia menjadi bersaudara.

DIWAN CHAND SHARMA


“Muhammad adalah sosok penuh kebaikan, pengaruhnya dirasakkan dan tak pernah dilupakan orang-orang terdekatnya. (D.C. Sharma, THE PROPHETS OF THE EAST, Calcutta, 1935, pp. 12)

James A. Michener, “Islam: The Misunderstood Religion,” in READER’S DIGEST (American edition), May 1955, pp. 68-70.

Muhammad, seorang inspirator yang mendirikan Islam, dilahirkan pada tahun 570 masehi dalam masyarakat Arab penyembah berhala. Yatim semenjak kecil dia secara khusus memberikan perhatian kepada fakir miskin, yatim piatu dan janda, serta hamba sahaya dan kaum lemah. Di usia 20 tahun, dia sudah menjadi seorang pengusaha yang sukses, dan menjadi pengelola bisnis seorang janda kaya. Ketika mencapai usia 25, sang majikan melamarnya. Meski usia perempuan tersebut 15 tahun lebih tua Muhammad menikahinya dan tetap setia kepadanya sepanjang hayat sang istri.
“Seperti halnya para nabi lain, Muhammad memulai tugas kenabiannya dengan sembunyi2 dan ragu2 karena menyadari kelemahannya. Tapi “Baca adalah perintah yang diperolehnya, -dan meskipun sampai saat ini diyakini bahwa Muhammad tidak bisa membaca dan menulis dan keluarlah dari mulutnya satu kalimat yang akan segera mengubah dunia: “Tiada tuhan selain Tuhan.

“Dalam setiap hal, Muhammad adalah seorang yang mengedepankan akal. Ketika putranya, Ibrahim, meninggal disertai gerhana dan menimbulkan anggapan ummatnya bahwa hal tersebut adalah wujud rasa belasungkawa Tuhan kepadanya, Muhammad berkata: “Gerhana adalah sebuah kejadian alam biasa, adalah suatu kebodohan mengkaitkannya dengan kematian atau kelahiran seorang manusia.
“Sesaat setelah ia meninggal, sebagian pengikutnya hendak memujanya sebagaimana Tuhan dipuja, akan tetapi penerus kepemimpinannya (Abu Bakar-pen. ) menepis keingingan ummatnya itu dengan salah satu pidato relijius terindah sepanjang masa: ‘Jika ada diatara kalian yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah bahwa ia telah meninggal. Tapi jika Tuhan-lah yang hendak kalian sembah, ketahuilah bahwa Ia hidup selamanya (Ayat terkait: Q.S. Al Imran, 144 - pen.)
W. Montgomery Watt, MOHAMMAD AT MECCA, Oxford, 1953, p. 52.

“Kesiapannya menempuh tantangan atas keyakinannya, ketinggian moral para pengikutnya, serta pencapaiannya yang luar biasa semuanya menunjukkan integritasnya. Mengira Muhammad sebagai seorang penipu hanyalah memberikan masalah dan bukan jawaban. Lebih dari itu, tiada figur hebat yang digambarkan begitu buruk di Barat selain Muhammad.Annie Besant, THE LIFE AND TEACHINGS OF MUHAMMAD, Madras, 1932, p. 4.

“Sangat mustahil bagi seseorang yang memperlajari karakter Nabi Bangsa Arab, yang mengetahui bagaimana ajarannya dan bagaimana hidupnya untuk merasa kan selain hormat terhadap beliau, salah satu utusan-Nya. Dan meskipun dalam semua yang saya gambarkan banyak hal-hal yang terasa biasa, namun setiap kali saya membaca ulang kisah-kisahnya, setiap kali pula saya mersakan kekaguman dan penghormatan kepada sang Guru Bangsa Arab tersebut.”

Bosworth Smith, MOHAMMAD AND MOHAMMADANISM, London, 1874, p. 92.

“Dia adalah perpaduan Caesar dan Paus; tapi dia adalah sang Paus tanpa pretensinya dan seorang caesar tanpa Legionnaire-nya: tanpa tentara, tanpa pengawal, tanpa istana, tanpa pengahasilan tetap; jika ada seorang manusia yang pantas untuk berkata bahwa dia-lah wakil Tuhan penguasa dunia, Muhammad lah orang itu, karena dia memiliki kekuatan meski ia tak memiliki segala instrument atau penyokongnya.


John William Draper, M.D., L.L.D., A History of the Intellectual Development of Europe, London 1875, Vol.1, pp.329-330

Dalam kurun waktu hanya sedikit lebih dari satu tahun, ia telah menjadi pemimpin di Madinah. Kedua tangannya memegang sebuah tuas yang siap mengguncang dunia.
Professor Jules Masserman

“Pasteur dan Salk adalah pemimpin dalam satu hal (intelektualitas-pen). Gandhi dan Konfusius pada hal lain serta Alexander, Caesar dan Hitler mungkin pemimpin pada kategori kedua dan ketiga (reliji dan militer pen.). Jesus dan Buddha mungkin hanya pada kategori kedua. Mungkin pemimpin terbesar sepanjang masa adalah Muhammad, yang sukses pada ketiga kategori
tersebut. Dalam skala yang lebih kecil Musa melakukan hal yang sama.Napolean Bonaparte as Quoted in Christian Cherfils, ‘Bonaparte et Islam,’ Pedone Ed., Paris, France, 1914, pp. 105, 125.
Original References: "Correspondance de Napoléon Ier Tome V pièce n° 4287 du 17/07/1799..."

"Moses has revealed the existence of God to his nation. Jesus Christ to the Roman world, Muhammad to the old continent...

"Arabia was idolatrous when, six centuries after Jesus, Muhammad introduced the worship of the God of Abraham, of Ishmael, of Moses, and Jesus. The Ariyans and some other sects had disturbed the tranquility of the east by agitating the question of the nature of the Father, the son, and the Holy Ghost. Muhammad declared that there was none but one God who had no father, no son and that the trinity imported the idea of idolatry...

"I hope the time is not far off when I shall be able to unite all the wise and educated men of all the countries and establish a uniform regime based on the principles of Qur'an which alone are true and which alone can lead men to happiness."


Sir George Bernard Shaw in 'The Genuine Islam,' Vol. 1, No. 8, 1936.

"If any religion had the chance of ruling over England, nay Europe within the next hundred years, it could be Islam."

"I have always held the religion of Muhammad in high estimation because of its wonderful vitality. It is the only religion which appears to me to possess that assimilating capacity to the changing phase of existence which can make itself appeal to every age. I have studied him - the wonderful man and in my opinion far from being an anti-Christ, he must be called the Savior of Humanity."

"I believe that if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world he would succeed in solving its problems in a way that would bring it the much needed peace and happiness: I have prophesied about the faith of Muhammad that it would be acceptable to the Europe of tomorrow as it is beginning to be acceptable to the Europe of today."Bertrand Russel in ‘History of Western Philosophy,’ London, 1948, p. 419.
"Our use of phrase 'The Dark ages' to cover the period from 699 to 1,000 marks our undue concentration on Western Europe...

"From India to Spain, the brilliant civilization of Islam flourished. What was lost to christendom at this time was not lost to civilization, but quite the contrary...

"To us it seems that West-European civilization is civilization, but this is a narrow view."H.G. Wells

"The Islamic teachings have left great traditions for equitable and gentle dealings and behavior, and inspire people with nobility and tolerance. These are human teachings of the highest order and at the same time practicable. These teachings brought into existence a society in which hard-heartedness and collective oppression and injustice were the least as compared with all other societies preceding it....Islam is replete with gentleness, courtesy, and fraternity."Dr. William Draper in 'History of Intellectual Development of Europe'

"During the period of the Caliphs the learned men of the Christians and the Jews were not only held in great esteem but were appointed to posts of great responsibility, and were promoted to the high ranking job in the government....He (Caliph Haroon Rasheed) never considered to which country a learned person belonged nor his faith and belief, but only his excellence in the field of learning."


Thomas Carlyle in ‘Heroes, Hero Worship, and the Heroic in History,’ Lecture 2, Friday, 8th May 1840.

"As there is no danger of our becoming, any of us, Mahometans (i.e. Muslim), I mean to say all the good of him I justly can...

"When Pococke inquired of Grotius, where the proof was of that story of the pigeon, trained to pick peas from Mahomet's (Muhammad's) ear, and pass for an angel dictating to him? Grotius answered that there was no proof!...

"A poor, hard-toiling, ill-provided man; careless of what vulgar men toil for. Not a bad man, I should say; Something better in him than hunger of any sort, -- or these wild arab men, fighting and jostling three-and-twenty years at his hand, in close contact with him always, would not revered him so! They were wild men bursting ever and anon into quarrel, into all kinds of fierce sincerity; without right worth and manhood, no man could have commanded them. They called him prophet you say? Why he stood there face to face with them; bare, not enshrined in any mystry; visibly clouting his own cloak, cobbling his own shoes; fighting, counselling, ordering in the midst of them: they must have seen what kind of man he was, let him be called what you like! No emperor with his tiaras was obeyed as this man in a cloak of his own clouting. During three-and-twenty years of rough actual trial. I find something of a veritable Hero necessary for that, of itself...

"These Arabs, the man Mahomet, and that one century, - is it not as if a spark had fallen, one spark, on a world of what proves explosive powder, blazes heaven-high from Delhi to Granada! I said, the Great man was always as lightning out of Heaven; the rest of men waited for him like fuel, and then they too would flame..."


Phillip Hitti in 'Short History of the Arabs.'

"During all the first part of the Middle Ages, no other people made as important a contribution to human progress as did the Arabs, if we take this term to mean all those whose mother-tongue was Arabic, and not merely those living in the Arabian peninsula. For centuries, Arabic was the language of learning, culture and intellectual progress for the whole of the civilized world with the exception of the Far East. From the IXth to the XIIth century there were more philosophical, medical, historical, religiuos, astronomical and geographical works written in Arabic than in any other human tongue."Carra de Vaux in 'The Philosophers of Islam,' Paris, 1921.

"Finally how can one forget that at the same time the Mogul Empire of India (1526-1857 C.E.) was giving the world the Taj Mahal (completed in 1648 C.E.) the architectural beauty of which has never been surpassed, and the ‘Akbar Nameh’ of Abul Fazl: "That extraordinary work full of life ideas and learning where every aspect of life is examined listed and classified, and where progress continually dazzles the eye, is a document of which Oriental civilization may justly be proud. The men whose genius finds its expression in this book were far in advance of their age in the practical art of government, and they were perhaps in advance of it in their speculations about religious philosophy. Those poets those philosophers knew how to deal with the world or matter. They observe, classify, calculate and experiment. All the ideas that occur to them are tested against facts. They express them with eloquence but they also support them with statistics."...the principles of tolerance, justice and humanity which prevailed during the long reign of Akbar."Marcel Clerget in 'La Turquie, Passe et Present,' Paris, 1938.

"Many proofs of high cultural level of the Ottoman Empire during the reign of Suleiman the Magnificent are to be found in the development of science and law; in the flowering of literary works in Arabic, Persian and Turkish; in the contemporary monuments in Istanbul, Bursa, and Edirne; in the boom in luxury industries; in the sumptuous life of the court and high dignitaries, and last but not least in its religious tolerance. All the various influences - notably Turkish, Byzantine and Italian mingle together and help to make this the most brilliant epoch of the Ottomans."


Michael the Elder (Great) as Quoted in 'Michael the Elder, Chronique de Michael Syrien, Patriarche Jacobite d’ Antioche,' J.B. Chabot, Editor, Vol. II, Paris, 1901.

"This is why the God of vengeance, who alone is all-powerful, and changes the empire of mortals as He will, giving it to whomsoever He will, and uplifting the humble beholding the wickedness of the Romans who throughout their dominions, cruelly plundered our churches and our monasteries and condemned us without pity, brought from the region of the south the sons of Ishmael, to deliver us through them from the hands of the Romans. And if in truth we have suffered some loss, because the Catholic churches, that had been taken away from us and given to the Chalcedonians, remained in their possession; for when the cities submitted to the Arabs, they assigned to each denomination the churches which they found it to be in possession of (and at that time the great churches of Emessa and that of Harran had been taken away from us); nevertheless it was no slight advantage for us to be delivered from the cruelty of the Romans, their wickedness, their wrath and cruel zeal against us, and to find ourselves at people. (Michael the Elder, Jacobite Patriarch of Antioch wrote this text in the latter part of the twelfth century, after five centuries of Muslim rule in that region.Sir John Bagot Glubb

“Khalif (Caliph) Al-Ma'mun's period of rule (813 - 833 C.E.) may be considered the 'golden age' of science and learning. He had always been devoted to books and to learned pursuits. His brilliant mind was interested in every form of intellectual activity. Not only poetry but also philosophy, theology, astronomy, medicine and law all occupied his time.”

“By Mamun's time medical schools were extremely active in Baghdad. The first free public hospital was opened in Baghdad during the Caliphate of Haroon-ar-Rashid. As the system developed, physicians and surgeons were appointed who gave lectures to medical students and issued diplomas to those who were considered qualified to practice. The first hospital in Egypt was opened in 872 AD and thereafter public hospitals sprang up all over the empire from Spain and the Maghrib to Persia.”


Michael H. Hart of USA

He compiled a ranking list of the 100 most influential persons in the history of the entire humanity, who authored book “The 100 most influential persons", published in 1978 by Hart Publishing Company Inc. He ranked Muhammad peace and blessings of Allaah be upon him, as the number one, at the top of his list.
Following are brief excerpts from the chapter on Muhammad peace and blessings of Allaah be upon him.

“My choice of Muhammad to lead the best of the world’s most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels.

Of humble origins, Muhammad founded and promulgated one of the world’s great religions, and became an immensely effective political leader. Today thirteen centuries after his death, his influence is still powerful and pervasive.
The majority of the persons in this book had the advantage of being born and raised in centers of civilization, highly cultured or politically pivotal nations. Muhammad, however, was born in the year 570, in the city of Mecca, in southern Arabia, at that time a backwards area of the world, far from the centers of trade, art and learning. Orphaned at the age of six, he was reared in modest surroundings. Islamic tradition tells us that he was illiterate.”

“When Muhammad died, in 632, he was the effective ruler of all of Southern Arabia”.


About the rapid spread of Islaam which continued after the demise of Muhammad, Michael Hart writes that the lands that accepted Islaam included ”The Northeast of Arabia the larger Neo-Persian Empire of Sassamids; to the northwest bay Byzantine, or Eastern Roman Empire, centered in Constantinople . . . all of Mesopotamia, Syria and Palestine.”
“By 711, North Africa, to the Atlantic Ocean, then the Visigoth Kingdom of Spain . . . stretching from the boarders of India to the Atlantic Ocean, the largest empire that the world had yet seen”.

Lamartine's tribute to the Prophet , (Histoire de la Turquie, 1855).

"If greatness of purpose, smallness of means and astounding results are the three criteria of human genius, who could claim to compare any great man in modern history with Muhammad?"Gandhi, (Young India, 1922).

"I become more than ever convinced that it was not the sword that won a place for Islam in those days. It was the rigid simplicity, the utter self-effacement of the Prophet, the scrupulous regard for pledges, his intense devotion to his friends and followers and his intrepidity, his fearlessness, his absolute trust in God and in his own mission. These and not the sword carried everything before them and surmounted every obstacle”.

dari

http://www.daar-ul-ehsaan.org/story.htm